Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht > Tutvustus > Põhikiri

Põhikiri

 

MTÜ SAAREMAA PUUETEGA INIMESTE KOJA PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1. MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda  (edaspidi Saaremaa PIK) on vähemalt kolme Saaremaal  asuva puuetega inimesi esindava eraõigusliku mittetulundusühingu vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
2. Saaremaa PIK on asutatud Kuressaares 07. novembril 1994.a.
3. Saaremaa PIK on era-õiguslik juriidiline isik oma logo, pangakonto ja pitsatiga.
4. Saaremaa PIK juhindub oma tegevuses seadustest, õigusaktidest, Eesti Puuetega Inimeste Koja põhikirjast ja otsustest ning käesolevast põhikirjast.
5. Saaremaa PIK asukoht on Kuressaare linn, Pikk 39.
6. Saaremaa PIK on asutatud tähtajatult.
7. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 
 
 
II SAAREMAA PIK EESMÄRK JA ÜLESANDED 
 
8. Saaremaa PIK tegevuse eesmärk on arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste  vahel, võimaldada, osutada ja vahendada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid teenuseid, viia oma liikmete probleemid ja nõudmised omavalitsuste, maavalitsuse, riigi ja üldsuse tasandile;
8.1. koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.                                
8.2. korraldada ühisüritusi (laagrid, festivalid, kampaaniad, teavitus).
9. Saaremaa PIK ülesanded on:
9.1.osalemine omavalitsuste ja maavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekande töö arengukavade ja  programmide väljatöötamisel;
9.2. koostöö Eesti Puuetega Inimeste Koja ja puuetega inimeste erinevate ühendustega;
9.3. ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ja iseseisva toimetulekuga seonduvate  küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine;                                               
9.4. liikmeid puudutav infotöötlus;
9.5. avalikkusega suhtlemine;
9.6. oma liikmete tegevuse ja p.8 loetletud teenuste osutajate tegevuste koordineerimine ja toetamine;
 
III VARA JA VAHENDID
 
10. Saaremaa PIK varade tekkimise aluseks võib olla:
10.1. koolitusteenuse osutamine ja vahendamine
10.2. kirjastustegevus;
10.3. projektitöö;
10.4. sponsorlus;
10.5. annetused;
10.6. muu seadustega kooskõlas olev tegevus;
10.7. riiklikele ja kohalikele omavalitsusüksustele teenuste osutamine;    
11. Saaremaa PIK korraldab raamatupidamist vastavalt
Raamatupidamisseadusele ja raamatupidamise sise-eeskirjadele.
 
 
IV LIIKMED
 
12. Saaremaa PIK liikmed võivad olla registreeritud sotsiaalhoolekande vallas tegutsevad eraõiguslikud või avalikõiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on arendada ja toetada Saaremaa PIK-ga samalaadset tegevust ja kes kohustuvad täitma käesoleva põhikirja  nõudeid ning on kohustunud tasuma koosoleku poolt kinnitatud sisseastumis- ja liikmemaksu
12.1. Saaremaa PIK toetajaliikmeks võidakse vastu võtta juriidiline isik, kes tunnistab  Saaremaa PIK põhikirja. Toetajaliige ei oma hääleõigust.
13. Liikmeks astumisel esitab isik Saaremaa PIK-i juhatusele kirjaliku
avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab volitatud esindajate koosolek. Keeldumise korral on isikul õigus järgmisel Saaremaa PIK-i koosolekul otsus vaidlustada. Selle koosoleku otsus on lõplik.
14. Väljaastumisel esitab isik Saaremaa PIK-i juhatusele kirjaliku avalduse. Saaremaa PIK-ist saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul või kuni 2 aastase etteteatamistähtaja  möödumisel. Lahkunud liige kustutatakse Saaremaa PIK-i nimekirjast.
15. Koosolek võib liikme välja arvata kui:
15.1. Saaremaa PIK sisulisel tööl ei ole osaletud 1 aasta jooksul;
15.2. Saaremaa PIK põhikirja on eiratud või jämedalt rikutud;
15.3. liikmemaks on tasumata 1 aastase perioodi eest;                     
15.4. Saaremaa PIK-ist usalduse kaotusel väljaarvatud liige saab oma väljaarvamise vaidlustada järgmisel koosolekul, mille otsus on lõplik
 
 
V LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
16. Saaremaa PIK liikmel on õigus:
16.1. osaleda Saaremaa PIK üritustel;                                                       
16.2. esitada ettepanekuid ja arupärimisi Saaremaa PIK tegevust puudutavates küsimustes; 
16.3. osaleda hääleõigusega Saaremaa PIK koosolekutel;                       
16.4. valida ja olla valitud Saaremaa PlK juhatusse oma volitatud esindaja kaudu.
17. Saaremaa PIK liige on kohustatud:
17.1. täitma Saaremaa PIK põhikirja ja kodukorda;
17.2. teatama Saaremaa PIK-le liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha ja registriandmeid;
17.3. tasuma liikmemaksu jooksva aasta 1. detsembriks;                         
17.4. osalema läbi volitatud isikute Saaremaa PIK koosolekutel.
 
 
VI JUHTIMINE
 
18. Saaremaa PIK kõrgeimaks organiks on liikmete volitatud esindajate koosolek.
19. Koosolek on korraline või erakorraline.
20. Koosolekul on igal liikmel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
21. Koosolek toimub vähemalt 3 korda aastas
22. Koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse vähemalt 7 päeva enne selle  toimumist kirjalikult.
Koosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Teistes küsimustes võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 Saaremaa PIK liikmetest.
23. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/2 liikmetest.
24. Koosoleku otsused  võetakse vastu lihthäälteenamusega.
25. Erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele vähemalt 3 päeva enne selle toimumist kirjalikult, kui selle kokkukutsumist on kirjalikult nõudnud vähemalt 1/2 liikmetest.
26. Eesmärgi muutmiseks või põhikirja täiendamiseks ja muutmiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalejate häälteenamus.
27. Erakorralise koosoleku puhul rakendatakse käesoleva põhikirja punkte 24, 25, 26. 
28. Koosoleku pädevuses on:                                                          
28.1. eesmärgi muutmine;
28.2. põhikirja muutmine ja täiendamine;
28.3. juhatuse valimine 4 aastaks;
28.4. revisjonikomisjoni valimine 4 aastaks;
28.5. eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
28.6. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
28.7. koosseisuliste töötajate kinnitamine;
28.8. ühinemise-, jagunemise-, tegevuse lõpetamise või reorganiseerimise otsustamine;
28.9. Saaremaa PIKi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade
võõrandamine, pantimine, rentimine ja asjaõigustega koormamine.
 
 
VII JUHATUS
 
29. Koosolekute vahelisel ajal juhib Saaremaa PIK tegevust juhatus
30. Juhatus valitakse 4 aastaks.
31. Juhatus valitakse kuni 5 liikmeline, kellest 2 on liikmete volitatud esindajad ja 3 Saaremaa PIK palgalist töötajat. Palgalistest töötajatest 1 on vähemalt riiklike teenuste koordinaator. 
32. Juhatuse liikmele makstava tasu  suuruse otsustab volitatud esindajate üldkoosolek. Juhatuse pädevuses on:
32.1. Teha ettepanekuid volitatud esindajate pädevusse antud küsimustes
32.2. Korraldada liikmete arvestust
32.3. Korraldada Saaremaa PIK raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele ja raamatupidamise sise-eeskirjadele
36. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada kooskõlas juhatuse liikmetega Saaremaa PIK-i  kõikide toimingute tegemisel
37. Anda liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta, vajadusel esitama vastava aruande.
 
 
VIII JUHATAJA
 
38. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast juhataja 4 aastaks. Juhataja pädevuses on:
38.1  juhib ja kontrollib tegevaparaadi tööd;                                               
38.2. sõlmib Saaremaa PIKi nimel lepinguid ja kokkuleppeid jälgib nende täitmist, kooskõlastab lepinguprojektid koosolekuga;                       
38.3. käsutab kooskõlas põhikirjaga Saaremaa PIK vara ja vahendeid
kinnitatud eelarve piirides ja koosoleku otsuste alusel;
38.4. avab ja suleb pangakontosid;
38.5. valmistab ette Saaremaa PIK koosolekuid;
38.6. omab Saaremaa PIK nimel allkirjaõigust;
38.7. annab volikirju;
38.8. korraldab liikmete arvestust;
38.9. korraldab Saaremaa PIK igapäevast tööd;
38.10. annab oma tegevusest aru juhatusele ja volitatud esindajate koosolekule;
38.11. juhatab koosolekuid.
39. Juhataja äraolekul korraldab Saaremaa PIK tegevust juhataja poolt määratud ja volitatud juhatuse liige
 
 
VIII REVISJONIKOMISJON
 
40. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mis jälgib Saaremaa PIK tegevuse vastavust käesolevale põhikirjale ja koosoleku otsustele.
41. Revisjonikomisjon valitakse 4 aastaks  3 liikmelisena.
42. Revisjonikomisjon kontrollib Saaremaa PIK tegevust mitte harvem, kui 1 kord aastas ja  esitab oma aruande koosolekul.
 
 
IX ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LÕPETAMINE. LIKVIDEERIMINE
 
43. Saaremaa PIK tegevuse ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsustab koosolek.
44. Saaremaa PIK ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on nõutav liikmete 3/4 häälteenamus kahel järjestikusel koosolekul, mille vaheaeg on vähemalt 2 kuud
45. Otsuse elluviijaks on koosoleku poolt määratud isik.
46. Otsuse täitmisel lähevad alles jäänud varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele,  avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
 
nach oben