Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht >  TEGEVUSKAVA 2024 - 2026

 TEGEVUSKAVA 2024 - 2026

TEGEVUSKAVA 2024

 SPIK tegevuskava 

 1. SPIK liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv stabiilne koostöö.
 2. SPIK rolli hoidmine maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis.
 3. SPIK liikmesorganisatsioonide arvamuste edastamine seadusandluse ettevalmistamisse kitsaskohtade likvideerimiseks 
 4. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse avardamine.
 5. Rahvusvahelise koostöö arendamine
 6. SPIK kaitstud ja toetatud töö keskuse jaoks rahastuse otsimine

Sellele vastavalt oleme ülesanneteks seadnud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimise, üldkoosolekute ning juhatuse koosolekute korraldamise. Et tugevdada SPIK rolli maakonna sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis, töötame koostöös liikmesorganisatsioonidega välja seisukohad erinevate arengukavade, määruste jt dokumentide kohta ning edastame need  poliitikakujundajatele

 

Planeeritud tegevused:

* üldkoosolekud (kuni 3), vajadusel veebipõhised
* juhatuse koosolekud (kuni 5), vajadusel veebipõhised
* osavõtt vabariigis korraldatavatest seminaridest, koolitustest ja infopäevadest
* korraldame ise koolitusi, infopäevi 
* projektipõhiste tegevuste läbiviimine vastavalt projektikavale
* teabepäevad, ümarlauad jm liikmesorganisatsioonidele koostöös Eesti töötukassaga, sotsiaalkindlustusametiga ja KOV sotsiaalosakonnaga
* seisukohtade ja arvamuste väljatöötamine ning edastamine sotsiaalpoliitika kujundajatele;
* teabe avaldamine kohalikus ja vabariiklikus meedias (ajalehed, raadio, sotsiaalmeedia)
* puuetega inimeste toodete laada korraldamine, maakondliku spordipäeva korraldamine

* kaitstud ja toetatud töökeskuse arendamine
* erialaspetsialistide täiendkoolitustel osalemine

 

SPIK projektide läbiviimine 2024

 1. Kultuuritegevuse arendamine; traditsiooniliste ürituste läbiviimine: sõbrapäev, maakondlik spordipäev, heategevuslik laat „Oma asi“ ; Osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil ja erivajadustega inimeste laulupeol, muusikaringi tegevuse jätkamine, kultuurireiside korraldamine (teatri- ja kontserdikülastused väljapool maakonda)
 2. Koostöö EPI Fondiga maja avatuse tagamiseks ja organisatsioonide töö tegevuse toetamiseks

 

Teenuste arendamine ja jätkamine SPIK-is 2024

 1. Riiklike teenuste osutamine (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus)
 2. Teenuste osutamine koostöös kohaliku omavalitsusega (viipekeele tõlketeenus, kuulmisnõustamise teenus, sotsiaaltransporditeenus)
 3. Sotsiaaltranspordi teenuse kvaliteedi arendamine Saaremaa vallas koostöös teiste sotsiaaltranspordi osutajatega
 4. Riiklike ja KOV poolt korraldatavate teenuste hangetes osalemine
 5. SPIK teenuste osutamine (konverentsiruumi ja nõustamiseks vajalike ruumide rentimine jm.), kogemusnõustamise teenuse osutamine, omatulu teenimise arendamine

 

TEGEVUSKAVA 2022

 

 SPIK tegevuskava 

 1. SPIK liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja koostöö jätkamine ja edasiarendamine.
 2. SPIK rolli hoidmine maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis.
 3. SPIK liikmesorganisatsioonide arvamuste koondamine andmaks puuetega inimeste poolne arvamus seadusandluse ettevalmistamisse kitsaskohtade likvideerimiseks või muutmiseks.
 4. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse avardamine.

Sellele vastavalt oleme ülesanneteks seadnud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimise, üldkoosolekute ning juhatuse koosolekute korraldamise. Et tugevdada SPIK rolli maakonna sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis, töötame koostöös liikmesorganisatsioonidega välja seisukohad erinevate arengukavade, määruste jt dokumentide kohta ning edastame need kohalikele poliitikutele

 1. Jätkub vabatahtlike kaasamine erinevatesse SPIK organisatsioonide tegevustesse.

 

Planeeritud tegevused:

* üldkoosolekud (kuni 3),vajadusel veebipõhised
* juhatuse koosolekud (kuni 5),vajadusel veebipõhised
* osavõtt vabariigis korraldatavatest seminaridest, koolitustest ja         

  infopäevadest
* korraldame ise koolitusi, infopäevi (vajadusel veebipõhised)
* projektipõhiste tegevuste läbiviimine vastavalt projektikavale

* supervisiooni võimaluse tagamine SPIK töökollektiivile ja spetsialistidele

* uuringu läbiviimine puuetega inimeste ja nende lähedaste teenuste vajaduse   

   ja kogukonda kaasatuse kaardistamiseks
* teabepäevad, ümarlauad jm liikmesorganisatsioonidele koostöös Eesti         

   töötukassaga, sotsiaalkindlustusametiga ja KOV sotsiaalosakonnaga
* seisukohtade ja arvamuste väljatöötamine ning edastamine sotsiaalpoliitika

   kujundajatele (vastavalt vajadusele);
* teabe avaldamine kohalikus ja vabariiklikus meedias (ajalehed, raadio,

  sotsiaalmeedia)
* rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine, puuetega inimeste toodete laada korraldamine, maakondliku spordipäeva korraldamine

* kaitstud ja toetatud töökeskuse ehituse algatamine
* erialaspetsialistide täiendkoolitustel osalemine

 

SPIK projektide läbiviimine 2022

 1. Kultuuritegevuse arendamine; traditsiooniliste ürituste läbiviimine: sõbrapäev, maakondlik spordipäev, heategevuslik laat „Oma asi“ ; Osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil ja erivajadustega inimeste laulupeol, osalemine maakondlikel kultuuriüritustel (laulupidu – tantsupidu), muusikaringi tegevuse jätkamine, kultuurireiside korraldamine (teatri- ja kontserdikülastused väljapoole maakonda)
 2. Psüühikahäiretega inimeste tugigruppide loomine ja koostöövõrgustiku koolituste läbiviimine
 3. Väärtustame KIK-i toetuse abiga Saaremaa ja Eestimaa elukeskkonda ,  korraldame selleks teabepäevi ja õppereise
 4. Puuetega inimeste ja nende lähedaste teenuste vajaduste ja kogukonda kaasatuse uuringu teostamine

 

Teenuste arendamine ja jätkamine SPIK-is 2022

 1. Riiklike teenuste osutamine (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, pikaajalise kaitstud töö teenus, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenus)
 2. Teenuste osutamine koostöös kohaliku omavalitsusega (viipekeele tõlketeenus, kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus, invatransporditeenus)
 3. Invatranspordi teenuse arendamine Saaremaa vallas koostöös teiste sotsiaaltranspordi osutajatega
 4. Riiklike ja töötukassa poolt korraldatavate teenuste hangetes osalemine
 5. SPIK teenuste osutamine (konverentsiruumi ja nõustamiseks vajalike ruumide rentimine jm.), omatulu teenimise arendamine

 

 SPIK tegevuskava 2021 

 1. SPI Koja liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja koostöö jätkamine ja edasiarendamine.
 2. SPI Koja rolli hoidmine maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis.
 3. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine andmaks puuetega inimeste poolt sisend seadusandluse ettevalmistamisse kitsaskohtade likvideerimiseks või muutmiseks.
 4. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse avardamine.

Sellele vastavalt oleme ülesanneteks seadnud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimise, üldkoosolekute ning juhatuse koosolekute korraldamise. Et tugevdada Saarema PIK-i rolli maakonna sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis, töötame koostöös liikmesorganisatsioonidega välja seisukohad erinevate arengukavade, määruste jt dokumentide kohta ning edastame need sotsiaalpoliitika kujundajatele.

 1. Jätkub vabatahtlike kaasamine erinevatesse SPIK organisatsioonide tegevustesse.

 

Planeeritud tegevused 2021

 • üldkoosolekud (kuni 3), vajadusel veebipõhised
 • juhatuse koosolekud (kuni 5), vajadusel veebipõhised
 • vabariigis korraldatavatest seminaridest, koolitustest ja infopäevadest osavõtt
 • korraldame ise koolitusi, infopäevi (vajadusel veebipõhised)
 • projektipõhiste tegevuste läbiviimine vastavalt projektikavale
 • teabepäevad, ümarlauad jm liikmesorganisatsioonidele koostöös Eesti töötukassaga, sotsiaalkindlustusametiga ja KOV sotsiaalosakonnaga
 • seisukohtade ja arvamuste väljatöötamine ning edastamine sotsiaalpoliitika kujundajatele (vastavalt vajadusele)
 • teabe avaldamine kohalikus ja vabariiklikus meedias (ajalehed, raadio)
 • rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine, puuetega inimeste toodete laada korraldamine, maakondliku spordipäeva korraldamine
 • erialaspetsialistide täiendkoolitustel osalemine

SPIK projektide läbiviimine 2021

 1. Kultuuritegevuse arendamine, traditsiooniliste ürituste läbiviimine: sõbrapäev, maakondlik spordipäev, heategevuslik laat „Oma asi“. Osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil ja erivajadustega inimeste laulupeol, osalemine maakondlikel kultuuriüritustel (laulupidu – tantsupidu), muusikaringi tegevuse jätkamine, kultuurireiside korraldamine (teatri- ja kontserdikülastused väljapoole maakonda)
 2. Paigaldame KOP-i toetuse abiga SPIK hoonesse ATS süsteemi ja evakuatsioonivalgustuse
 3. Päästeameti rahastatud projekti abil pöörame erilist tähelepanu tuleohutuse ja vetekpääste teemadele puuetega inimeste turvalisuse tagamiseks.
 4. Väärtustame KIK-i toetuse abiga Saaremaa ja Eestimaa elukeskkonda, korraldame selleks teabepäevi ja õppereise

 

Teenuste arendamine ja jätkamine SPIK-s 2021

 1. Riiklike teenuste osutamine (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, pikaajalise kaitstud töö teenus, sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni teenus)
 2. Teenuste osutamine koostöös kohaliku omavalitsusega (viipekeele tõlketeenus, kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus, invatransporditeenus)
 3. Invatranspordi teenuse arendamine Saaremaa vallas, osalemine pilootprojektis
 4. Riiklike ja töötukassa poolt korraldatavate teenuste hangetes osalemine
 5. SPIK teenuste osutamine (konverentsiruumi ja nõustamiseks vajalike ruumide rentimine jm.), omatulu teenimise arendamine.

 

Alamenüü

nach oben