Kogemusnõustamine

KOGEMUSNÕUSTAJA MÄRKAB JA MÕISTAB MURET
 
Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut viis käesoleval kevadel Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas läbi kogemusnõustajate täiendkoolituse, mille lõpetas 13 kogemusnõustajat. Koolitusel osalenud inimestel endil oli eelnevalt olemas kogemus, kuidas keerulise terviseolukorraga igapäevelus hakkama saada ja neli kuud väldanud koolituse raames õpiti, kuidas pakkuda kogemusnõustamist sel viisil, et abi vajav inimene oskaks leida üles oma sisemised jõuvarud ja korraldada enda elu ümber elamisväärseks vaatamata tervisest tulenevatele raskustele. Kogemusega inimene suudab kõige ehedamal viisl olla empaatiline ja mõista kriisis või raskustes esile kerkivaid tundeid-mõtteid.  Edukad lõpetajad võivad kogemusnõustajatena praktiseerida rehabilitatsiooniasutustes, vabaühendustes või tervisega seotud valdkondades. Saaremaa kogemusnõustajate kohta saab infot kohalikust puuetega inimeste kojast.
 
Koolitus toimus vastavalt rehabilitatsiooni reformi raames kehtestatud baasõppe nõuetele. Kogemusnõustajate koolitajad olid Tartu Ülikooli õppejõud Dagmar Narusson, kogemusnõustajad Raili Hollo ja Katrin Grünberg. Täiendusõpet rahastas ESF koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.
 
Dagmar Narusson
28.06.2017