Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Asud siin: Esileht >  TEGEVUSKAVA 2021

 TEGEVUSKAVA 2021

 

 SPIK tegevuskava 2021 

 1. SPI Koja liikmesorganisatsioonide ning võrgustikupartnerite jätkuv kaasamine ja koostöö jätkamine ja edasiarendamine.
 2. SPI Koja rolli hoidmine maakondliku sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis.
 3. Puuetega inimeste organisatsioonide arvamuste koondamine andmaks puuetega inimeste poolt sisend seadusandluse ettevalmistamisse kitsaskohtade likvideerimiseks või muutmiseks.
 4. Puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse avardamine.

Sellele vastavalt oleme ülesanneteks seadnud liikmesorganisatsioonide vajadustele vastavate ümarlaudade, koolituste ja teabeürituste läbiviimise, üldkoosolekute ning juhatuse koosolekute korraldamise. Et tugevdada Saarema PIK-i rolli maakonna sotsiaalpoliitika kujundamise protsessis, töötame koostöös liikmesorganisatsioonidega välja seisukohad erinevate arengukavade, määruste jt dokumentide kohta ning edastame need sotsiaalpoliitika kujundajatele.

 1. Jätkub vabatahtlike kaasamine erinevatesse SPIK organisatsioonide tegevustesse.

 

Planeeritud tegevused 2021

 • üldkoosolekud (kuni 3), vajadusel veebipõhised
 • juhatuse koosolekud (kuni 5), vajadusel veebipõhised
 • vabariigis korraldatavatest seminaridest, koolitustest ja infopäevadest osavõtt
 • korraldame ise koolitusi, infopäevi (vajadusel veebipõhised)
 • projektipõhiste tegevuste läbiviimine vastavalt projektikavale
 • teabepäevad, ümarlauad jm liikmesorganisatsioonidele koostöös Eesti töötukassaga, sotsiaalkindlustusametiga ja KOV sotsiaalosakonnaga
 • seisukohtade ja arvamuste väljatöötamine ning edastamine sotsiaalpoliitika kujundajatele (vastavalt vajadusele)
 • teabe avaldamine kohalikus ja vabariiklikus meedias (ajalehed, raadio)
 • rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine, puuetega inimeste toodete laada korraldamine, maakondliku spordipäeva korraldamine
 • erialaspetsialistide täiendkoolitustel osalemine

 

SPIK projektide läbiviimine 2021

 1. Kultuuritegevuse arendamine, traditsiooniliste ürituste läbiviimine: sõbrapäev, maakondlik spordipäev, heategevuslik laat „Oma asi“. Osalemine vabariiklikul puuetega inimeste kultuurifestivalil ja erivajadustega inimeste laulupeol, osalemine maakondlikel kultuuriüritustel (laulupidu – tantsupidu), muusikaringi tegevuse jätkamine, kultuurireiside korraldamine (teatri- ja kontserdikülastused väljapoole maakonda)
 2. Paigaldame KOP-i toetuse abiga SPIK hoonesse ATS süsteemi ja evakuatsioonivalgustuse
 3. Päästeameti rahastatud projekti abil pöörame erilist tähelepanu tuleohutuse ja vetekpääste teemadele puuetega inimeste turvalisuse tagamiseks.
 4. Väärtustame KIK-i toetuse abiga Saaremaa ja Eestimaa elukeskkonda, korraldame selleks teabepäevi ja õppereise

 

Teenuste arendamine ja jätkamine SPIK-s 2021

 1. Riiklike teenuste osutamine (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, pikaajalise kaitstud töö teenus, sotsiaalse- ja tööalase rehabilitatsiooni teenus)
 2. Teenuste osutamine koostöös kohaliku omavalitsusega (viipekeele tõlketeenus, kuulmisnõustamise teenus, isikliku abistaja teenus, invatransporditeenus)
 3. Invatranspordi teenuse arendamine Saaremaa vallas, osalemine pilootprojektis
 4. Riiklike ja töötukassa poolt korraldatavate teenuste hangetes osalemine
 5. SPIK teenuste osutamine (konverentsiruumi ja nõustamiseks vajalike ruumide rentimine jm.), omatulu teenimise arendamine.

 

 

 

Alamenüü

nach oben